Staff Directory 2021-2022

 

Staff Member

Grade/Program

Room

K. Deis

 

Pre-K

 

 

C. Measner

 

Kindergarten

 

C. Harden

 

JR. FIAP

 

A. Hollinger

 

Grade 1/2A

 

N. Godwin

 

Grade 1/2B

 

D. Holtby

 

Grade 2/3A

 

A. Jones

 

Grade 2/3B

 

I. McKee

 

Grade 3/4A

 

K. Audet

 

Grade 4A

 

T. Jones

Grade 5A

 

 

L. Leung

 

SR. FIAP

 

M. Kazymyra

 

Grade 5/6A

 

S. Martinson

 

Grade 6/7A

 

 

S. Quinney

 

Grade 7/8A

 

P. Kuster

Grade 7/8B

 

 

R. Perkins (0.5)

 

Teacher Librarian / Specialist

 

L. Streifel

 

Senior Side LRT

 

S. Soutar

 

Junior Side LRT

 

P. Turner

 

Core French Teacher

 

L. Beckmann

 

Arts Ed. / Phys. Ed.

 

 J. Rausch

Arts. Ed

 

A. Schultz

 

EAL Teacher

 

L. Stetner Band Teacher  

M. Mangumpit

Teacher Assistant (Pre-K)

 

 

N. Rizvi Educational Assistant (0.5 Pre-K)  

F. Demonteverde

Educational Assistant

 

 

C. McCall

Educational Assistant

 

 

T. Nickel

Educational Assistant (JR.FIAP)

 

 

T. Weber (Yeo)

Educational Assistant (JR. FIAP)

 

W. Akbari

Educational Assistant

 

 

A. Chalifoux-Pratt

Educational Assistant

 

 

C. Hutzul

Educational Assistant

 

 

F. Brown-Laxdal

Educational Assistant

 

 

A. Tunstall

Educational Assistant (SR.FIAP)

 

 

E. Clibbon

Educational Assistant (SR.FIAP)

 

 

C. Pechey

Educational Assistant

 

 

K. Brown

Educational Assistant

 

 

L. Baisley

Educational Assistant

 

 

R. Archibald (day)

K. Walker (night)

 

Head of Facilities

 

A. Williams

Admin Assistant

 

 

S. Bradley

 

Vice - Principal

 

J. Sutherland

Principal

 

 

R. Lee

 

Educational Psychologist

 

 

J. Appleby

 

School Counselor

 

 

B. Wilson

 

Speech and Language

 

 

J. Coleman

 

Superintendent